Αυξημένη είναι εφέτος η εγχώρια παραγωγή ειδών συσκευασίας από χαρτί, που φαίνεται να κερδίζουν έδαφος εις βάρος άλλων συσκευασιών, των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί λόγω της ανόδου των πρώτων υλών. Ωστόσο, οι ανοδικές τάσεις των διεθνών τιμών της χαρτόμαζας κατά τις τελευταίες εβδομάδες, σε συνδυασμό με τις πτωτικές τάσεις της παραγωγής βιομηχανοποιημένων τροφίμων και ποτών, θέτουν υπό αίρεση τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της παραγωγής των χάρτινων ειδών συσκευασίας, αν και η ζήτηση από τον αγροτικό τομέα παραμένει υψηλή.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής χαρτοκιβωτίων, κουτιών και συναφών προϊόντων από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι σημείωσε αύξηση κατά 6%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012. Επίσης, ο όγκος της παραγωγής χαρτοκιβωτίων, κουτιών και συναφών προϊόντων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι σημείωσε αύξηση κατά 3,6%, ενώ η παραγωγή σάκων, τσαντών και συναφών προϊόντων από χαρτί αυξήθηκε κατά 1,6%

Ο ελληνικός βιομηχανικός τομέας χάρτινης συσκευασίας, που περιλαμβάνει την παραγωγή κιβωτίων, κουτιών, τελάρων, κασών, σάκων, τσαντών, σακουλών, άλλων χάρτινων ειδών συσκευασίας, καθώς και χαρτιού περιτυλίγματος και συσκευασίας, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, βελτιωμένα κατά 19% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (25,7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 7,1% των συνολικών εσόδων του (6,1% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των πωλήσεών του κατά 3% και σημαντικής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (15,7% το 2012, από 13,8% το 2011). Ωστόσο, λόγω του αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους και έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων ο τομέας παρέμεινε ζημιογόνος, αν και οι ζημιές του μειώθηκαν σημαντικά.

Τα συνολικά έσοδα 52 βιομηχανιών και βιοτεχνιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 364 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 8,9 εκατ. ευρώ (+3%), κυρίως λόγω σημαντικής ανόδου των πωλήσεων μεμονωμένων, μεγάλων επιχειρήσεων. Αύξηση των πωλήσεων παρουσίασαν μόνο οι 18 από τις 52 εταιρείες (34,6% του συνόλου).

Οι 52 χαρτοβιομηχανίες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 430 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 57,2 εκατ. ευρώ περίπου, αυξημένα κατά 17% (+8,3 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 25,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% (+4,1 εκατ. ευρώ περίπου).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 8,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,2 φορές (+4,6 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,1% το 2011 (κέρδη τεσσάρων εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων τεσσάρων εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 2,7 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές σχεδόν 6,7 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -1,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,9% το 2011.

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 42% σε ποσοστό και κατά τέσσερα εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές σχεδόν 9,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,7% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 26 από τις 52 επιχειρήσεις (50% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες μισές (26 εταιρείες), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 52 επιχειρήσεων (193,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012 κατά 2% (-3,6 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα των νέων ζημιών και της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (432,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-28,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 44,8%, από 42,9% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (238,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 9,3% (-24,5 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2012 ήταν 37,7% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, αν και ορισμένες επιχειρήσεις εμφανίζουν δυσμενείς δείκτες ρευστότητας. Μείωση 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (179,2 εκατ. ευρώ), παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, κυρίως λόγω καθίζησης των επενδύσεων και αποσχίσεων και εισφορών κλάδων σε άλλες εταιρείες.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων. Στις εταιρείες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες βιομηχανίες οι οποίες επίσης παράγουν χαρτικά συσκευασίας, αλλά έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 52 βιομηχανίες που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή ειδών χάρτινης συσκευασίας κατέγραψαν:

Η ΑΙΓΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ (στην Εύβοια) έσοδα 8,86 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (8,65 εκατ. ευρώ) κατά 2,4%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,57 εκατ. ευρώ (-1,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,58 εκατ. ευρώ (-1,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,4%.

Η ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. ΑΕ ΧAΡΤΟΥ (στην Αττική) έσοδα 0,96 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,28 εκατ. ευρώ) κατά 25,0%, EBITDA -0,07 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (-0,04 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,60 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,81 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,8%.

Η ΒΑΚΩ ΥΛΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (στην Ημαθία) έσοδα 0,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,69 εκατ. ευρώ) κατά 84,5%, EBITDA -1,48 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,70 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,72 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,27 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -45,4%.

Η ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ ΕΠΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,80 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

Η ΒΙΟΚΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,71 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 35,3%, EBITDA -0,11 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,15 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,15 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -23,2%.

Η ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 13,91 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (12,37 εκατ. ευρώ) κατά 12,4%, EBITDA 2,09 εκατ. ευρώ (1,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,73 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 16,4%.

Η ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ (στη Μαγνησία) έσοδα 25,23 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (26,25 εκατ. ευρώ) κατά 3,9%, EBITDA 1,61 εκατ. ευρώ (2,65 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,93 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,12 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 43,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 15,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,7%.

Η ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK AΒEΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,96 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,87 εκατ. ευρώ) κατά 10,8%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,87 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,73 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,6%.

Η ΓEΩΡΓΙΑΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ (στη Μαγνησία) έσοδα 4,19 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,93 εκατ. ευρώ) κατά 5,5%, EBITDA 0,80 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,07 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,3%.

Η ΓΙΑΤΣΗΣ PACK ABEE (στην Αττική) έσοδα 4,35 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,27 εκατ. ευρώ) κατά 2,0%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η EYBOIOΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ ΧΑΡΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (στην Εύβοια) έσοδα 1,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,91 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (επίσης 0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (επίσης 0,11 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,42 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,1%.

Η ΖΑΒΑΛΟΣ Α. ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ AE (στη Λάρισα) έσοδα 8,70 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (7,49 εκατ. ευρώ) κατά 16,1%, EBITDA 1,31 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,39 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 21,6%.

Η ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ AE (στην Πέλλα) έσοδα 1,97 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,01 εκατ. ευρώ) κατά 2,0%, EBITDA -0,07 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,61 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,6%.

Η ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΑΒΕΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 1,39 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,69 εκατ. ευρώ) κατά 18,2%, EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,49 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,58 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΑΕΒΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,40 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,60 εκατ. ευρώ) κατά 35,2%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,52 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,4%.

Η ΚΕΦΑΚΗ Γ. ΑΕ (στο Ηράκλειο) έσοδα 0,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,41 εκατ. ευρώ) κατά 25,0%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,42 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,8%.

Η ΚΙΤΣΙΟΥ Θ. & ΥΙΟΙ ΑΕ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,94 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,08 εκατ. ευρώ) κατά 13,0%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,81 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ Σ. ΑΒΕΕ (στην Αττική) έσοδα 7,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,02 εκατ. ευρώ) κατά 22,2%, EBITDA -0,30 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,78 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,35 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,20 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 19,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,3%.

Η ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΒΕΕ (στην Αττική) έσοδα 1,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,83 εκατ. ευρώ) κατά 28,5%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,1%.

Η ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΣΤ. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ AEΒΕ (στην Αττική) έσοδα 1,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,12 εκατ. ευρώ) κατά 24,7%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,29 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,14 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 77,7%.

Η ΜΕΤΡΟΝ ΑΒΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στην Αττική) έσοδα 3,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,12 εκατ. ευρώ) κατά 24,2%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,52 εκατ. ευρώ (-0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,78 εκατ. ευρώ (-0,81 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,1%.

Η ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ ΑΕΒΕ (στην Αττική) έσοδα 0,87 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,96 εκατ. ευρώ) κατά 8,7%, EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 36,4%.

Η ΜΟΑΤΣΟΣ Χ. Μ. ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (στην Αττική) έσοδα 0,78 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,27 εκατ. ευρώ) κατά 38,7%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΚΥΤ AE (στην Αττική) έσοδα 1,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 9,0%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,75 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ι. - Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΒΕΕ (στην Αττική) έσοδα 0,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,49 εκατ. ευρώ) κατά 13,9%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,8%.

Η ΞΕΝΟΣ PACKAGING ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,21 εκατ. ευρώ) κατά 12,7%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2001), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,94 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,0%.

Η ΞHΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ (στην Αττική) έσοδα 3,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,16 εκατ. ευρώ) κατά 19,5%, EBITDA 0,35 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2001), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,2%.

Η ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στον Έβρο) έσοδα 0,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,84 εκατ. ευρώ) κατά 4,2%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,3%.

Η ΠΑΚΟ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (στη Φθιώτιδα) έσοδα 15,94 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (16,64 εκατ. ευρώ) κατά 4,2% λόγω απόσχισης και εισφοράς δραστηριοτήτων σε άλλη εταιρεία, EBITDA -0,59 εκατ. ευρώ (-1,87 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,67 εκατ. ευρώ (-3,52 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,70 εκατ. ευρώ (-3,57 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 33,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 16,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,7%.

Η ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ (στην Πέλλα) έσοδα 18,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (18,12 εκατ. ευρώ) κατά 2,0%, EBITDA 2,12 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,97 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,32 εκατ. ευρώ (-0,97 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,5%.

Η ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. ΚΥΒΟΣ ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,67 εκατ. ευρώ) κατά 24,4%, EBITDA -0,23 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,30 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -17,0%.

Η ΤΥΠΟΠΑΚ ΑΒΕΕ (στην Καβάλα) έσοδα 1,53 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,55 εκατ. ευρώ) κατά 1,5%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,21 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,4%.

Η ΦΙΝΕΛ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο Λασίθι) έσοδα 0,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,15 εκατ. ευρώ) κατά 26,7%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,16 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,68 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%.

Η ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (στην Αττική) έσοδα 3,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,00 εκατ. ευρώ) κατά 14,2%, EBITDA -0,44 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,59 εκατ. ευρώ (-0,39 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,59 εκατ. ευρώ (-0,39 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -21,1%.

Η ΧΑΡΤΟΠΑΚ ΑΒΕΕ ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ (στην Αττική) έσοδα 1,44 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,35 εκατ. ευρώ) κατά 6,3%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,4%.

Η ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ (στην Αττική) έσοδα 4,05 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,07 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,65 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.

Η EL - PACK ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στην Αχαΐα) έσοδα 32,89 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (36,41 εκατ. ευρώ) κατά 9,7%, EBITDA 2,75 εκατ. ευρώ (3,52 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,75 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,75 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 49,39 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,6%.

Η INTERPACK Γ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στην Αττική) έσοδα 1,49 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,66 εκατ. ευρώ) κατά 10,6%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η M - PACK AE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ (στη Μαγνησία) έσοδα 2,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,91 εκατ. ευρώ) κατά 6,0%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,85 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,4%.

Η MANOSPACK ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 3,83 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,97 εκατ. ευρώ) κατά 3,5%, EBITDA 0,80 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 24,0%.

Η MONDI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 12,65 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,87 εκατ. ευρώ) κατά 1,7%, EBITDA 1,25 εκατ. ευρώ (1,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,8%.

Η PACKOFLEX AEΒΕ (στην Αττική) έσοδα 1,64 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,54 εκατ. ευρώ) κατά 6,9%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,19 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,19 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,2%.

Η PAPER AXON AEBE ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στην Αττική) έσοδα 6,98 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (6,33 εκατ. ευρώ) κατά 10,2%, EBITDA 0,69 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,95 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,5%.

Η PAPERLLAND EUROPE ΑΕ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ (στην Αχαΐα) έσοδα 2,21 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,10 εκατ. ευρώ) κατά 5,2%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,7%.

Η PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (στην Αττική) έσοδα 13,12 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (11,71 εκατ. ευρώ) κατά 12,0%, EBITDA 1,65 εκατ. ευρώ (1,46 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,04 εκατ. ευρώ (-0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,14 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,16 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,8%.

Η QUALITY PACKAGING MATERIALS ΕΠΕ (στην Αττική) έσοδα 0,54 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,57 εκατ. ευρώ) κατά 5,1%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,2%.

Η SONOCO ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 38,09 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (28,47 εκατ. ευρώ) κατά 32,5%, EBITDA 1,14 εκατ. ευρώ (1,49 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 17,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 14,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,4%.

 Η SP - CARTONPACK HELLAS ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 60,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (54,83 εκατ. ευρώ) κατά 10,8%, EBITDA 6,09 εκατ. ευρώ (1,53 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 4,20 εκατ. ευρώ (-0,37 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 4,12 εκατ. ευρώ (-0,37 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 49,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 28,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,3%.

Η SP - CRETAN PACKAGING HELLAS ΑBEΕ (στο Λασίθι) έσοδα 12,92 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (10,45 εκατ. ευρώ) κατά 23,6%, EBITDA 1,17 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,81 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,63 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,02 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,7%.

Η STRAPTECH AE ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στη Ροδόπη) έσοδα 9,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,04 εκατ. ευρώ) κατά 7,8%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (-0,97 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,26 εκατ. ευρώ (-1,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,47 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,4%.

 Η TOTTIS PACK ΑΕ (στη Φλώρινα) έσοδα 13,60 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (13,35 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, EBITDA 0,95 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (επίσης 0,09 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (-0,22 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 23,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 12,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,0%.

Η WEIDENHAMMER HELLAS ΑΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στη Βοιωτία) έσοδα 5,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,00 εκατ. ευρώ) κατά 12,4%, EBITDA 0,80 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,29 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,29 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,98 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,0%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 52 βιομηχανιών ειδών συσκευασίας από χαρτί στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθε σε 6%, από 4,7% το 2011.

 

Πηγή: http://www.express.gr/news/business/728094oz_20130917728094.php3