ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«KAVAFAKIS MACHINERY Α.Ε.»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας " KAVAFAKIS MACHINERY A.E." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ την 30/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:


1. Έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2022. (διαχειριστική περίοδος 01/01/2022 έως 31/12/2022 )

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01-01-2022 / 31-12-2022

3. Έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ και προέγκριση των αμοιβών για την νέα χρήση.

4. Εκλογή ελεγκτών.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.

6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το ανάλογο άρθρο του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καβαφάκης Δημήτριος

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γαμβρίλη Αικατερίνη

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Καραβασιλικού Γραμματική

 

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KAVAFAKIS MACHINERY Α.Ε.»


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας " KAVAFAKIS MACHINERY A.E." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ την 10/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1.
Έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019.

2.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01-01-2019 / 31-12-2019

3.
Έγκριση των αμοιβών μελών του Δ.Σ και προέγκριση των αμοιβών για την νέα χρήση.

4.
Εκλογή ελεγκτών.

5.
Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το ανάλογο άρθρο του καταστατικού.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφονται τα πρακτικά.

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση